Tin tức

Rương Cát Tường

Nội dung Phần thưởng
 • Nhận được khi tham gia các hoạt động, mua KTC
 • Mở rương tối đa 150 lần/tuần
 • Nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng
 • Đồng khóa, Bạc khóa
 • Huyền Tinh cấp 7
 • Kinh nghiệm 25.000.000
 • Lệnh Bài Chúc Phúc(sơ)
 • Lệnh Bài Chúc Phúc(trung)
 • Huyết Ảnh Thương
 • Bách Bộ Xuyên Dương Cung
 • Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Du Long Chiến Thư
 • Tinh lực, Hoạt lực